Повноголосний вірш, варіянт перший

голо оло ерез ере
сторо ере орон пере
ород моло горо
ерег олод коро
дере коро
оборо ереву селезі коло
холо огоро орова верева ідборі ожеле
впере олос осторо воро пере переворо
сере олок своло обора
ворот передо головно уголо переве переби попере
похоро
повора переспро переє молоде перево короле поздоро
черечу хоро пересе
впівголо

 

*

 

głó ło rzez rze
stro rze ron prze
rod mło gro
rzeg łód kro
drze kro
obro rzewu śledzi kłó
chło ogro rowa wrzewa odbró oźle
wprze łos ostrzo wró prze przewró
śre łok zwło obro
wrot przedo głó ugło przewe przeby poprze
pochro
powró przespro przeje młode przewo króle pozdro
czreczę chro przese
wpólgło

Leave a Reply