Category Archives: NaPoWriMo

[NaPoWriMo] Bonus / Бонус

31

Спазмолітик-птах

Зелені крони

Перемишль          у Перемишлі

32

Армоване піднебіння
переглодало кору й окалину
мільйонами фіктивних тон
і болючими очима

Натискай кнопку          виймай монету          чекай

33

Пляшка          сторінка          сходи

Кубометри всесвіту
дріб’язок екватором якого
не вистачить сил

За життя не зможу стільки відстаней
скільки діаметрів там

Ось вона пляшка
залишений так
ні з ким не мав
нічого не собі
і поетка з якою          штиль


34

Аналог цифри          перископ
прабгупада в моїх черевиках
далекобачення дає мені сил
не вгавати і не боятися вмерти

Словами привідкрив тиражність
і навіть імовірність голоду

Ти як я перескакував з
пагорба на пагорб і
навіть досяг
не знаю чого

Віддалі          віддалі наминають
колеса
я собі ти          а ти собі

35

Сніг раптом крізь шум і слова і весільний галас

Що мені як часник
і слово Кабрамата
перший не перший

Т т т
т т т
мені як часник

36

Остерігався          мураха

Нагромаджував нагороди
стверджував що ненависть
щезає ненароком коли
вищерблюється точило
як сільський священик

Це хвилева природа мови
що кущиться і цвіте

Остерігався і того що чужі дружини
будуть ласі до прикметників
і стосуватимуть технології
перевірені хоч небезпечні

37

Я не можу собі відповісти
чи хтось помітить мої зусилля

Говорить мовою без кісток
і вичавлює пиво зі слів

Українська географія

Е ееее

Я не можу собі відповісти
чи говорити мовою зусилля
і вичавлювати слова з кісток
не можу собі відповісти

[NaPoWriMo] Day 30 / День 30

          Для Ґрейс

Світло          авто
одне          потім

Один текст за всі випадки
мільйон ключів замість романтики
і рукописний зшиток замість книжки
звідти вийняв кількох людей
і залишив

Яблуко-концентрат в’яне від пересторог

Торністер з книжками
і знову книжки на книжках
і книжки в носі
і книжки в

Захований у закутку фаєрплейс

Засинають круасани подруг
і невиразних партнерів

А а а а а
піднеси собі рейтинґ
звуком

Горло          горло

Різко починаєш
і музика налагоджується
але вже існує

І ти          ти ось          в підвищеному
осад          маленька          магазин
двоє відвідувачів          книга-самець

Дихає геммонд ніби повні легені азоту
а сам він недоторкана плутанина
електричних шляхів
сублімує живий організм
і відкриваючи двері до саду
мастурбує маючи собі на увазі
колишній запал

Без співу цього разу
без дихання
без церкви

Ще кілька знаків
дорога закінчиться там
де перегрітий мотор
сам собі виїсть пластмасу
і загублена в місті дівчинка
стане самостійною одиницею
в системі гуртожитків

Ключ          де ключ
параметри не співпадають
пілотний ескіз цього всесвіту
на смітник

 
*

 
          For Grace

Light          car
one          then

One text for all occasions
million keys instead of romance
and handwritten notebook instead of book
some people taken out of it
and left for myself

Precautions make concentrated apple wither

Backpack with books
books on books again
books up to the neck
books in the

Fireplace hidden in the corner

Croissants fell asleep in the hands
of girls and unexpressive partners

A a a a ah
rise your rating to the top
by the sound

Throat          throat

You start abruptly
and the music gets right
but already exists

And you          you’re here          at the risen
aftertaste          baby          a shop
twee customers          he-book

Hammond breathes as if with a lungfull of nitrogen
as if it is untouched confusion
of electric ways
a live organism sublimates
and opening a door to the garden
masturbates meaning
bygone flame

This time no song
no breath
no church

Some more signs
the road will end where
the overheated motor
will eat its own plastic
and the little girl lost in the city
will become an autonomous unit
in the hostel system

Key          where’s the key
the parameters don’t match
throw the pilot draft of this world
to dump

Translated by Hanna Yanovska

[NaPoWriMo] Day 24 / День 24

Хтось сказав
якби все було інакше
його б називали
Великий Адольф

Націоналісти стискають зуби
і шукають собі когось на жертву й героя

Інші істи шукають лише
героїн

 
*

 
Someone said
if it could be in other way
he would be called
Adolf the Great

Nationalists set their jaws
and look for someone to be victim and hero

Other ists look only for
heroin

[NaPoWriMo] Day 10 / День 10

          Для Дарена

На межі          між сіллю і корінням
відмерлого моря          виростає артикуляція

Синтаксис          розбита дорога
годую приблудних псів          розчісую спини

Я наскрізь проходжу будинки

Планета як гвинт
якого стримує від розкручування
удавана притомність

Прикінці          бездоріжжя

 
*

 
          for Daren

On the border          between salt and the roots
of faded sea          articulation grows

Syntax          a shattered road
I feed abandoned dogs          comb their backs

I walk through houses

The planet is like an airscrew
kept from winding
by pretend sanity

At the end          no roads

Translated by Hanna Yanovska

[NaPoWriMo] Day 9 / День 9

Заледеліний зсередини

Допоки малолюдно
і цей чоловік так само зіпершись
одною рукою на палицю
згорбившись облікує
безколірних мев
з міського озера

Ранок чорний
як а

Допоки малолюдно
і цей чоловік так само зіпершись
одною рукою на палицю
згорбившись облікує
безколірних мев
з міського озера

Заледеліний зсередини

[NaPoWriMo] Day 8 / День 8

                    для Кірі

Ти          навпаки

Падаю в ніч          коли дніє
коли день          уже ночіє
          рахую на пальцях

Планета-холодець
людина-гуркіт

Вірш про погоду
і дводенцівка

 
*

 
                    to Kiri

You’re          vice versa

I’m falling into the night          when it days
when it’s a day          it nights there
          I’m counting on my fingers

Planet-jelly
human-roar

Poem about the weather
and dvodentsivka

Dvodentsivka – means literally two woodwind pipes (dentsivka). Two dentsivkas are joined together into one instrument. It is tranditional to Hutsuls in Ukrainian Carpathians.

[NaPoWriMo] Day 4 / День 4

Н          н          н          н          н          н
загострення          опір          огида
середина          нікому          не

Держава
атавізм

Пияцтво дорівнює

Нікого нема
сам із гальбою

[NaPoWriMo] Day 3 / День 3

А ти ніколи не чув
квітка і борода
риб’ячий хвіст у кишені
нісенітниця

Хто йому винен
хай вип’є собі          посіпака

На вітрі
притримуючи барретіну
одною рукою

Барретіна – народна каталонська червона шапка.

 
*

 
But you never heard
flower and beard
fishtail in a pocket
nonsense

Himself to blame
let him drink          myrmidon

In the wind
holding barretina
with one hand

Barretina – traditional Catalan hat.

[NaPoWriMo] Day 2 / День 2

І круг          до блиску
ранку          не сподівався
як флоєра з грудей
випирає          і стогне

Руки з молоком          гній          вода
сама по собі отава
поза часом

Колеса-мегаліти          вириваючи
плоть

Флоєра – особлива гуцульська сопілка.
Отава – трава другого “врожаю”.

 
*

 
And disc          to shine
I did not expect          the morning
as floyera of the breast
bulges          and moans

Hands with milk          manure          water
otava itself
is timeless

Wheels-megaliths          wresting
the flesh

Floyera – kind of a panpipe often played in the Carpathian mountains by Hutsuls.
Otava – second grass in a year.

[NaPoWriMo] Day 1 / День 1

Не сказати          нічого
не

Не мовчав собі наодинці          говорив
не мовчав із тобою          говорив
не сказав          нічого
не          і не

Дистанція від правого слова          двокрапка
і          і          і          і
прекрасно

Звідки          діджеріду

Діджеріду – духовий інструмент австралійських абориґенів.

 
*

 
Not to tell          anything
not

Did not keep silent by myself          talked
did not keep silent with you          talked
did not tell          nothing
not          and not

Distance from the right word          colon
and          and          and          and
wonderful

Where from          didgeridoo

Didgeridoo is a wind instrument developed by Indigenous Australians.

 

[NaPoWriMo] National Poetry Writing Month

I decided to take part in NaPoWriMo, or National Poetry Writing Month with my friends from New Zealand. I’ll write my poems in Ukrainian and translate them into English as soon as possible. So please be patient and lenient. I’ll post all poems under category NaPoWriMo: 30 poems in 30 days / 30 віршів за 30 днів.

Yury Zavadsky

 

About NaPoWriMo

NaPoWriMo, or National Poetry Writing Month, is an annual project in which participating poets attempt to write a poem a day for the month of April.

NaPoWriMo was founded in 2003, when poet Maureen Thorson decided to take up the challenge (modeled after NaNoWriMo, or National Novel Writing Month), and challenged other poets to join her. Since then, the number of participants has gotten larger every year, and many writers’ organizations, local, national and even international, organize NaPoWriMo activities.

Need more information? See the Wikipedia entry for NaPoWriMo!