Sketch for the book of sound poems/Ескіз до книги фонетичної поезії

ПРОТОЛЕКСЕМИ

Андрієві Антоновському

Оп. 1

Вди-их, ви-и-и-дих,
вди-их, ви-и-и-дих,
вди-и-и-их, видих,
вди-и-и-их, видих,
вдих, видих, вдих, видих,
вдих, видих, вдих, видих,
вдих, видих, вдих, видих,
вди-их, ви-и-и-дих,
вди-их, ви-и-и-дих,
вди-и-и-их, видих,
вди-и-и-их, видих,
вдих, видих, вдих, видих,
вдих, видих, вдих, видих,
вдих, ви-идих, вдих, ви-идих,
вди-и-и-и-их, видих.

Оп. 2

Вди-и-их, ви-идих, вди-и-их, ви-идих,
вди-и-их, ви-идих, вди-и-их, ви-идих,
вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих,
вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих,
вди-и-их, ви-идих, вди-и-их, ви-идих,
вди-и-их, ви-идих, вди-и-их, ви-идих,
вди-и-и-их, ви-и-идих, вди-и-и-их, ви-и-идих,
вди-и-и-их, ви-и-идих, вди-и-и-их, ви-и-идих,
вди-и-и-и-и-их, ви-и-и-и-идих,
вди-и-и-и-и-их, ви-и-идих, вдих, видих.

* * *
Сашкові Бу.

ні ж ні ч
ні мб ні к
ні г с ні с
ні р ні мф
а

* * *
ік жн ні
тму му нде
іві дофо ев
ув уф

* * *
нег енк
кен гее кн
агн кегн ганк
ег нек аг
ге нек нек
гггггггггенк

* * *
ннн нннк
ннкт ннктнн
ткт кнннтк нн
ннннннкт

* * *
тптктпткптпкптп
ктптпткптктптк
кт
кптжжж

* * *
нннт мт ммт
умт умф ун
фт ут фум

фун ýмуту фýтутум
мутутуфутумýнуф

* * *
кй — ук
ук — тль
ук — рй
ук — нй
ук — н

* * *
зкткткткткткзкт
ктзкзкзкзтзкзт
кткткткзкзкткз
зкзтзкзкзтзкткт
ктзтзтзкткт к

* * *
бй
пй
бй пй
бйпйбйпйбйпй
ббббббббйййй
ппппппййййййй
ййййбббббббббббб
ппппппппййййййпппппп
пйб пбй бйп йпб пйб п
пп й бб й
йййй п б

* * *
еееееееееееґееее
ууууґееееееееее
еееееґаааааааа
ееґуууууууууууууу
аааааааааааґее
уууууууууууууууґ
ааааааааааааа

* * *
о ж
мн мл нм лм м
нлм ммн ллн нлл
мнлмнллл нлллмм
мммммлллл нммлл

о ж
ж ж ж ж
мж нж лж нж

б ч ч
б ч ч
ж ж ж

нлмнлж
жл жл жл

* * *
взо вза вно вна
за зно зно вно
во зо зна
за ва зво
о зо ао
за ва о
и за зва
и зо зво
и за во
и зи ви
визи зви
зинннн винннн
ззз

* * *
мса
пі рі
сд псв
едв емн
есв есд
мі ні ві
і і і і
мн

* * *
т тт д тнктґтдтдтиии
уууу диии
ду
дти ктпффф
дґтипррртдтґдт
прррртдґтґррртууу
фрррррррррррррр
ррррр
ррррррр

* * *
тк кт тк кт
тк кт т д
д
д
т

рк рссс ррссссс
ткссс ссссскт рк
к
к
ш

КОЛЯДА

р ґ р ґ ґ
ж р ґ ж д ґ ґ
ґ ж ґ ж ґ ж р д
р д р д р д ґ
шшшшшшшшшш

ррр т ррр т т
рррр дтртдтррдтґ
рррр дґрдрґннннн
дрґнрдрґнжжжжж
ррррррррррррршшшшшшш

й м р ґ в з й м
т т й
ймз рз вз
тр тґ тй тмммммм
рд
ш

* * *
дз ц
дз ц
дз ц ктпнпкнт.
дз ц
дз ц сш? сш.
дз ц щ

* * *
а–а–а–а–а
а–е–а–а–а
а–е–е–е–е
е–е–е–е–е
е–а–е

ВІРШ НА ВДИХ

оооооооееееееее…………
оооооооооеееееееееее…………
ооооооооооооооооееее…………
оооееееееееее…………
ооооооооооееееееееееее…………

* * *
уД о уД о
у до уД оД
до ду ооД оооД о
О д О Д
О Д у у
Ооо Ууу

* * *
“…The more you look at the exact same thing
the more the meaning goes away
and the better and emptier you feel…”
Andy Warhol

по до бо во по до бо во по до
бо во по до бо во по до бо во
по до бо во по до бо во
подо бо вопо до бово по добо во
по до бово по добово подобовоподо
бовоподобо воподобовоподо
бов опод обов оподоб ово
подобовоподобовоподо
бовоподобовоподобово

* * *

і е і е і е і е

(е) аое еео ееа ее
(а) оее еее ееее
(е) еее еоа еое е
(о) о

* * *
на – т – т
на – т – т
на – т – т
на – т – Т
На – Т – т
На – Т – Т
НА – Т – Т
НАаааат

же – ж – ж
жу – ж – ж
аж – ж – ж
уж – ж – ж

у – ен – ен
у – ен – ен
у – ен – ен
у – ен – еН
у – еН – еН
У – еН – еН
У – ЕН – ЕН
нннннннн

* * *
кд кт кд кт кд кт
кд кт кдкт кд кт
кД кТ кДкТ кД кТ
кД кТ ккД кТ ккД ккТ
КД КТ КД КТ КД КТц
КДц КТц КДц КТц КДц КТц
Дц т

* * *
ще Б.

* * *
біоа
біоб
біов
біог
біоґ
біод
біое
біоє…

Leave a Reply