Yury Zavadsky, Olha Klipkova – Against oneself – April 2008 (updated)